Kişisel Verilerin Korunması

AYDINLATMA METNİ

Üretici firma: Ege Pazarından Doğal ve Yerli Ürünler olarak, gurmeaktar.com.tr web sitesini (“Site”) ziyaret eden ziyaretçilerin Ad-Soyadı, e-posta adresi, telefon numarası ev-iş adres bilgisi, kredi kartı bilgileri, siteye erişmek için kullandığınız internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, siteye erişme tarihi ve saatiniz, sitede bulunduğunuz sırada eriştiğiniz sayfalar ve sitemize doğrudan bağlanmanızı sağlayan web sitesinin internet adresi kişisel verilerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (‘’Kanun’’) uygun olarak işlemekteyiz.

Buna bağlı olarak, Kanunun 10’uncu maddesi uyarınca, “Veri Sorumlusu” olan Şirket, kişisel veri sahiplerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince bilgilendirme yükümlülüğü altındadır. Bu Aydınlatma Beyanı ile Kanunun 10’uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahibi olan ilgili kişiler bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri yazılı Şirketin; web sitesini ziyaret eden ziyaretçileri aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

Şirketin Unvanı: Ege Pazarından Doğal ve Yerli Ürünler (Mersis No: 6589616687200001)

Adres                : Şeyh Mah. gn. Mustafa Muğlalı Cad. No:33/A Menteşe/Muğla

Vergi No            : 65896166872

Vergi Dairesi     : Muğla VD

E-Posta              :merhaba@gurmeaktar.com.tr

Web                   : https://gurmeaktar.com.tr/

KEP Adresi       : abdurrahman.simsek@hs01.kep.tr

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Kanunun 4. Maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olacak şekilde, 5 inci ve 6 ncı maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayanarak aşağıda belirtilen veri işleme amaçları doğrultusunda işlenmekte ve aktarılmaktadır.

 • Sitenin işletilmesi ve istediğiniz veya yetkilendirdiğiniz hizmetlerin size sağlanması,
 • Site ziyareti sırasından herhangi bir sözleşmesel ilişkiye girilmesi halinde bu sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla
 • Ege Pazarından ürün veya hizmetleri hakkında tarafınıza bilgiler sağlamak amacıyla,
 • Araştırma amacıyla,
 • Site ziyaretleriyle ilgili verileri anonim demografik bilgilerle birleştirerek daha yararlı içerik sağlamak amacıyla,

Şirket tarafından Site ziyaretçilerinden elde edilen kişisel veriler, Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatlarda ve Kurul Kararlarında belirtilen yükümlüklere uygun olarak hareket edilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8nci maddesindeki esaslar doğrultusunda, Şirket tarafından;

 • Faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla veri işleyen sözleşmesi yaptığımız taraflara, sözleşme konusu ile sınırlı olmak üzere,
 • Site ziyareti sırasından herhangi bir sözleşmesel ilişkiye girilmesi halinde bu sözleşmenin ifası amacıyla
 • Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere, kurum ve kuruluşlara burs faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla,
 • Dış kaynaklı ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak zorunlu olması halinde tedarikçilerimize ve tedarikçi çalışanlarına,
 • Hukuk, mali ve vergi, eğitim ve sağlık danışmanları ile diğer danışmanlara,
 • Şirketimizin faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve uygulanması amacıyla sınırlı olarak hissedarlarımıza,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Kanunda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kurum ve kuruluşlara,
 • Eğitim kuruluşları ve firmalarına,

Açık rızanız ya da aynı Kanun’un 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen veri işleme şartlarının varlığı halinde aktarılabilecektir.

 1. Yurtdışına Aktarım

Ege Pazarından tarafından Site ziyaretiniz esnasında elde edilen kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak Site ziyaretiniz sırasında sözleşmesel ilişkiye girilmesi halinde sözleşmenin ifasının zorunlu kıldığı hallerde kişisel verilerimiz açık rızanız ile aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Site üzerinden, formlar ve sözleşmeler aracılığıyla toplanmaktadır. Bu kişisel veriler, tüm iş süreçlerimizde, Şirket’in ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir ve bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz Kanunun 5(2) maddesinde belirtilen ve aşağıda yer verilen veri işleme şartları ve Kanunun 4.maddesinde sayılan “Genel İlkelere” dayanılarak işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Gelir Vergisi Kanunun Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu, başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu ilgili tüm mevzuatlarda öngörülmüş olması,
 • Mevzuat ve resmi makamlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 1. Güvenlik

Bu kapsamda Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, işlenme amacıyla uygun süre zarfında uygun fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

     6.1. Güvenlik Bildirimi

Ege Pazarından, erişim şifresinin sizin tarafınızdan belirlenmesine olanak sağlar. Erişim şifresinin unutulması durumunda kayıt olurken vermiş olduğunuz e-posta adresine yeni şifre oluşturma bağlantısı gönderilir. Gizli bilgilerin istendiği bölümlerde SSL (Secure Socket Layer) yöntemini kullanarak bilgilerinizin üçüncü şahısların eline geçmesini engeller. Sitemizde kredi kartı işlemi için haberleşmede her aşama güvenlik altına alınmıştır.

     6.2. Site-Ziyaretçi Haberleşme Güvenliği

Sitemizin sipariş sayfalarında site ile ziyaretçi arasındaki haberleşme 128 bit SSL standartında gerçekleşmektedir. Kredi kartı bilgilerinin verileceği sayfada bu haberleşme biçiminin bulunup bulunmadığını, sayfaya erişildiğinde adres çubuğunda yazan ifadenin http://.. biçiminde değil, https://… biçiminde oluşu ifade etmektedir. Bu nitelikteki sayfalara eriştiğinizde tarayıcının sağ alt köşesinde kilit işareti de yer almaktadır.

     6.3. Site-Banka Haberleşme Güvenliği

Kredi kartı bilgilerinin Siteden Bankaya aktarılması ile ilgili güvenlik, Banka’nın sunduğu maksimum güvenlik ile gerçekleşmektedir. Söz konusu güvenliğin çok sayıda bileşenin yanında, CVV2/CVC2 kodu da çalıntı kart veya kart bilgileri ile alışverişe karşı önlem olarak sitemizde kullanılmaktadır.

     6.3. Site İçi Veri Güvenliği

Güvenli ortamda yapacağınız işlemlerde siz ve kredi kartını size tahsis esen banka haricinde hiçbir kişi, kurum ve kuruluş tarafından bilgilerinize ulaşamamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine iletmekte ve işlem sonucunu müşteriye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır. Online işlemin bir sonucu olarak aktarılan kredi kart bilgilerine tarafımızdan dahi erişilmesi mümkün değildir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Ege Pazarından’a iletmeniz durumunda, yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak yapacağınız başvuruların cevaplanması durumunun ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili kişiden (başvurucudan) Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Veri sahibi kişi olarak Kanun 11. Maddesinde sayılan haklara sahipsiniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e  istinaden aşağıdaki yöntemler ile gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;

 • Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.
 • Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC Kimlik Numarası eğer değil ise Uyruğu ile birlikte Pasaport numarası veya var ise Kimlik numarası.
 • Başvuru sahibinin, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.
 • Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.
 • Başvuru sahibinin, talep konusu
 • Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.

Başvuru Yöntemleri;

 • Başvuru sahibi, şahsen Ege Pazarından’ın Şeyh Mah. gn. Mustafa Muğlalı Cad. No:33/A Menteşe/Muğla adresine; ‘Başvuru Formu’ doldurarak ıslak imzalı olarak kapalı zarf ile ve zarfın üzerine ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi’ notu ile ofise elden tutanak ile teslimat yapabilir.
 • Başvuru sahibi, Noter aracılığı ile Ege Pazarından’ın adresine tebligat çekebilir fakat tebligat zarfı üzerine ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi’ notu ibaresi eklenmelidir.
 • 5070 Sayılı Elektronik imza kanununda tanımlı olan ‘Güvenli Elektronik İmza’ ile
 • Mobil İmza ile
 • Şirketimizin Kayıtlı Elektronik Posta merhaba@egepazarindan.com adresine konu kısmına ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi’  notu ile
 • Şirkete daha önce bildirilen ve Şirketin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvuru yapabilir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması, doğru olarak aktarılmış olması önemli olup, bu husus Kanun kapsamında veri üzerinde sahip olduğunuz haklarınızı kullanabilmeniz için gereklidir ve yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk ilgili kişiye aittir.

 1. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi

Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4. Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi şirket adresine veya merhaba@egepazarindan.com posta adresine bildirebilirsiniz.

 1. Değişiklikler

Ege Pazarından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda  ve ikincil düzenlemelerde olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma beyanında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

ÇEREZ POLİTİKASI

Ege Pazarından Doğal ve Yerli Ürünler  (“Ege Pazarından” veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan https://egepazarindan.com internet sitesinin (“Web Sitesi”, “Site”) işletilmesi sırasında site ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Ege Pazarından olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin Ege Pazarından tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için https://egepazarindan.com adresinde yer alan Ege Pazarından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı okumanızı tavsiye ederiz.

HANGİ ÇEREZLER HANGİ AMAÇLARLA KULLANILMAKTADIR?

Genel Olarak

Ege Pazarından olarak web sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

– Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.

– Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

– Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

Ege Pazarından olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

ZORUNLU ÇEREZLER

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

Çerez Açıklama
WSS_FullScreenMode İletişimi etkinleştirmek, kullanıcı oturumunu tanımlamak ve / veya içerik yöneticisi ile bilgi alışverişinde bulunmak için uygulamanın dahili kullanımı için Microsoft SharePoint çerezi.
Acgroupswithpersist& Acopendivids & maintab-home Bu çerezler, sayfa öğeleri ve kullanıcı tıklatma bağlantıları gibi web sitesinin bazı alanlarının doğru görüntülenmesini sağlamak için kullanılır. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamazlar ve tarayıcı kapatıldıktan sonra silinirler.

 

PERFORMANS VE ANALİZ ÇEREZLERİ

Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

Çerez Açıklama
__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz Google Analitik çerezleri kullanıcıların siteyi nasıl kullandığına dair anonim veriler toplar. Ziyaretçi sayıları, kullanıcıların hangi sayfadan geldikleri gibi bilgiler bu çerezlerde saklanır.

 

 

ÇEREZLERİN KULLANIMINI NASIL KONTROL EDEBİLİRİM?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.

Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer- delete-manage-cookies
MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, https://egepazarindan.com adresinde yer alan Ege Pazarından Veri Sahibi Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

Başvuru Formu
0
  Sepetiniz
  Sepetiniz BoşMağazaya Dön
   Kargo hesapla